Join or Login
Holidays

به طور مثال تو بعضی از مراکز دندان طبی هزینه ارتودنسی به صورت قسطی آهار غارج شود. بدین صورت تاغ مقداری از آن در ابتدای درمان و مابقی هزینه به رخساره ماهیانه در خلال درمان اخذ می شود و این روند حتی در مورد ارتودنسی شفاف و ارتودنسی نامرئی بازهم ادا می شود.نخ
DomingaRoten991465 Yesterday 0 5

خطر پوسیدگی و بیماری‌های لثهبا وجود ادوات ارتودنسی در دهن امکان گیر غذایی در اطراف وسایل ارتودنسی بیشتر شده و به تعداد پناهگاه‌های باکتری‌ها افزوده می‌شود، به این دلیل بهداشت دهان و دندان صولت متجاوز زاید دارد. حاضر بودن رعایت صحیح حفظالصحه دهان و دهان تاغ
DomingaRoten991465 4 days ago 0 1

ارتودنسی در چه افرادی امکان پذیر نیست افرادی خمیده دهان هایشان به هر دلیلی دارای پوسیدگی، انهدام و یا شکستگی باشد نمی توانند قبل از نوسازی دندان هایشان اقدام به ارتودنسی کنند این افراد درون بدایت پس از درمان کامل نسبت به شروع ارتودنسی اقدام نمایندمقايسه كا
DomingaRoten991465 4 days ago 0 1

Instead, it makes use of a specialized working system that's limited in functionality and does not permit third-get together apps to work on the gadget itself (this will likely change eventually, however most likely only if the watch sells effectively enou
DomingaRoten991465 4 days ago 0 1

در ارتودنسی ثابت دندان پزشک یا متخصص ارتودنسی، به مایه چسب مخصوص، براکت هایی را روی دندان های بی مانند چسبانده و آنگاه پود یا وایر را از تو آنها عبور می دهد. اندر طول مدت زمانی که این آلت برفراز دندان ها قرار دارد، تضییق انجام شده توسط پود و براکت ها، دندا
DomingaRoten991465 5 days ago 0 6