Join or Login
Entertainment Blogs

این نوع مواد طوری روی دندان صبر می‌گیرند که موجب توافق شکل و رنگ دندان می‌شوند و با ایجاد رنگ نازک تن و درخشنده بر روی دندان‌ها جلوه خاصی به لبخند می‌بخشند.تهران شهری بزرگ با ساکنین بسیار زیاد و جمعیت ثابت بیش از 8 میلیون نفر است. این در حالی است که تعداد
GeriZiegler20323 3 days ago 0 8

dr-sasan-torabian/, https://drtorabian.com/; کاشت دندان بهتر است یا بریجآیا بهتر است فضای بی دندانی با کاشت ایمپلنت دندان جایگزین شود یا اینکه با تراش دندانهای مجاور و پایه قرار دادن آنها پر شود؟اين ابزار كه آتل فك نيز نام دارد در بخش‌هاي بالا يا پايين فك
GeriZiegler20323 7 days ago 0 149