Join or Login
Tags - دندانپزشکی زیبایی

این نوع مواد طوری روی دندان صبر می‌گیرند که موجب توافق شکل و رنگ دندان می‌شوند و با ایجاد رنگ نازک تن و درخشنده بر روی دندان‌ها جلوه خاصی به لبخند می‌بخشند.تهران شهری بزرگ با ساکنین بسیار زیاد و جمعیت ثابت بیش از 8 میلیون نفر است. این در حالی است که تعداد
GeriZiegler20323 3 days ago 0 8